Nieuws

SJKK/EUJJS-INFO APRIL 2020

Administratieadres: EUJJS (Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten/EUJJS) p/a Jan Provostlaan 68, 3723 RD Bilthoven.

IBAN: NL36 INGB 0000 813105 t.n.v.: Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten/ EUJJS.

Let op!!: Alle correspondentie loopt via de administratie van de stichting.

Voor Info: Mobiel: 06-53312142

Website: www.eujjs.nl

E-mail:   eujjs@hetnet.nl

Dojo: sporthal de Speler, Thorbeckelaan 18 te Utrecht.

BELANGRIJK

Beste leden en beste ouders,

Op dit moment worden wij allen getroffen door de ingrijpende maatregelen van de regering om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Op last van de Rijksoverheid, Sport Utrecht en de Gemeente hebben wij op 13 maart jl. onze sportclub moeten sluiten. 

De huidige maatregelen zijn tot 28 april van kracht. Uiterlijk per die datum zal worden bezien in hoeverre deze maatregelen verlengd moeten worden. In lijn met de op 31 maart afgekondigde verscherpte maatregelen, gaan wij er vooralsnog van uit dat onze sportclub helaas langer gesloten moet blijven. 

Wij hebben alle begrip voor de maatregelen van de overheid. De gezondheid van onze leden en medewerkers gaat boven alles. Toch gaat het ons aan het hart dat onze activiteiten stilliggen. 

Van onze leden krijgen wij nu de vraag hoe om te gaan met de facturatie van de contributie. Wij begrijpen deze vraag volkomen. Wij bevinden ons in een uitzonderlijke situatie, waarbij wij van elkaar afhankelijk zijn. Met sommigen van u hebben wij al jaren een relatie. Hoe dan ook waarderen wij dat enorm en zorgt u ervoor dat onze organisatie nu en in de toekomst zal kunnen blijven bestaan. 

Ten aanzien van de wijze waarop wij willen omgaan met betaling van de contributie in deze bijzondere situatie gaan wij mede af op datgene wat ons wordt ingegeven door NOC*NSF en de Overheid. Minister Koolmees riep mensen wiens loon nu overgenomen wordt, zelf ook bijvoorbeeld ’de muziekschool, sportschool en schoonmaker’ te blijven betalen. Zo moet de maatregel helpen om de economie ook verder te ondersteunen.

Wij zijn ons bewust van het ongemak. Toch doen wij een beroep op uw loyaliteit en uw begrip in deze situatie.

Wij hopen op uw vertrouwen dat wij deze situatie, samen met u en de overheid op een goede, zorgvuldige en toekomstgerichte manier zullen oplossen met de juiste verwachtingen over en weer. Als deze crisis lang aanhoudt, dan zullen we kijken naar de mogelijkheden voor compensatie.  

Uw medewerking, steun en vertrouwen in onze organisatie zorgen ervoor dat wij, samen met u, na deze hectische periode straks de draad weer kunnen oppakken. Wij hopen u snel weer te kunnen begroeten op onze sportclub!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de SJKK/EUJJS

 

Verdere info 

 

Bij de Ju-Jutsu lessen kan men ook lessen in Tai Jutsu, Nihon Bujutsu en andere Japanse krijgskunsten volgen.

U-pashouders kunnen korting krijgen op de contributie. Het bedrag dat beschikbaar is, kan via de u-pas afgetrokken worden van de contributie.

Van 11 t/m 15 september 2020 zal er weer een trainingsweekend in Frankrijk (Saint Medard). Inschrijven is nu al mogelijk.

U-pashouders: Vergeet niet het nieuwe U-pasnummer en code door te geven aan de administratie.

Om leerlingen die introducés meenemen, die langer dan een maand blijven, te belonen, heeft het bestuur besloten hen een maand gratis trainen te geven. Dit geldt voor junioren en senioren. Laat je naam vermelden op het inschrijfformulier van het nieuwe lid, dan wordt er bij jou voor de contributie een maand gratis trainen afgetekend. Het vorenstaande geldt natuurlijk alleen dan, als het nieuwe lid aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Contributiebetaling per kwartaal is alleen mogelijk bij vooruitbetaling, dus niet achteraf. Voorkom dat je een rekening krijgt, want bij achterstallige contributie moet je het maandtarief betalen + administratiekosten zoals vermeld in eerdere info ’s. Het bestuur van de EUJJS behoedt u met deze mededeling voor extra kosten.

Let op!!! Leden die achter lopen met hun contributie, mogen niet deelnemen aan clubkampioenschappen, examens en and ere activiteiten.

Verhuisd, geef dan uw nieuwe adres door aan de administratie.

Bij betaling per Bank moet men wel de naam vermelden voor wie de betaling wordt gedaan.

Indien het deelnamegeld ineens voor een jaar wordt voldaan, geldt een korting van 10% op het deelnamegeld. Het inschrijfgeld is éénmalig en bedraagt € 30,00.

Heeft u nog geen embleem of bondspaspoort SJK gekregen, meldt dit aan de leraar. Opgeven als lid van de Judo Bond Nederland kunt u doen via de website: www.jbn.nl of via een inschrijfformulier te bevragen bij de leraar.

Opzeggingen kunnen alleen per aangetekende brief! Let bij het opzeggen op de in de overeenkomst gestelde termijn van 3 maanden voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst (zie bove nstaand punt wat betalingen betreft). Ook op onze site  www.eujjs.nl  (zie homepage onder het kopje opzeggen lidmaatschap) staat vermeld hoe op te zeggen en over de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.

Graag judopakken schoonhouden en regelmatig laten wassen i.v.m. hygiëne, ook schone handen en voeten en korte nagels.

Graag bij binnenkomst in de Dojo de mobieltjes uitzetten. Het is storend.

Het gebeurt weleens dat leerlingen te laat komen, het stoort en is niet respectvol naar de leraar. Er kan altijd wel een uitzondering zijn door omstandigheden. Vraag dan aan de leraar of je de mat mag betreden.

In 2020 zullen de winter Clubkampioenschappen judo voor junioren en senioren waarschijnlijk in december gehouden gaan worden. Nadere info volgt z.s.m. op de website. Inschrijfformulieren worden door de leraar uitgedeeld.

Wedstrijden van de JBN worden vermeld op de website van de JBN en/of SJKK/EUJJS.

- Belangrijke data in 2020:

- Overige info over data enz. volgt.

  

Het bestuur